Середа, 25 грудня 2013 02:00

Третя Сумська обласна наукова історико-краєзнавча конференція 7-8 грудня 1999 р. [Збірник статей]

Щербань Петро, кандидат історичних наук, доцент (відповідальний редактор),
Третя Сумська обласна наукова історико-краєзнавча конференція 7-8 грудня 1999 р. [Збірник статей]

 ЗМІСТ

 

Археологія

Скирда В.В.

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРКІВСЬКИХ ВЧЕНИХ НА СУМЩИНІ (XIX–ПОЧ. XX СТ.)

Акимов Д.В.

К ВОПРОСУ О ПАМЯТНИКАХ РУБЕЖА ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ НА ВЕРХНЕМ ДОНУ

Гончарова Л.Ю.

НОВЬІЕ НАХОДКИ ЗВЕРИНОГО СТИЛЯ НА ВЕРХНЕМ ДОНУ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЬІХ КОНТАКТОВ ЛЕСОСТЕПНОГО ПОДОНЬЯ И ПОДНЕПРОВЬЯ В СКИФСКОЕ ВРЕМЯ

Беловолова Е.Е.

НЕКОТОРЬІЕ ПРОБЛЕМЬІ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ НАСЕЛЕННЯ ПОДОНЬЯ В СКИФСКОЕ ВРЕМЯ

Ковалевский В.Н.

О ХАРАКТЕРНЫХ ТИПАХ ДРЕВНЕРУССКИХ ОТОПИТЕЛЬНЬІХ СООРУЖЕНИЙ

Осадчий Е. Н.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТОВ И ТИПОВ ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА ЗЕЛЕНОГАЙСКОГО КУРГАННОГО НЕКРОПОЛЯ

Х–ХIII СТ.

Гейко А.В.

ПОСУЛЛЯ У VI СТ. ДО Н. Е. – І СТ. Н.Е. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГЛИНСЬКОГО ГОРОДИЩА)

Обломский А.М., Приймак В.В., Терпиловский Р.В.

ИССЛЕДОВАНИЯ РАННЕСЛАВЯНСКОГО КУРГАНА У С. БЕЗДРИК

Горбаненко С.А.

СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА СЕРПІВ БИТИЦЬКОГО ГОРОДИЩА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХЕОЛОГІЧНИХ РОЗКОПОК 1984–1990 РР.)

Терпиловський Р.В.

ВЕНЕТСЬКІ ПЛЕМЕНА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ І ТИС. Н.Е. У ПОДНІПРОВ'Ї

Юдін М.М.

НЕРУХОМІ ПАМ'ЯТКИ КОЗАЦЬКОГО ПЕРІОДУ В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІЙ СПАДЩИНІ СУМЩИНИ

Бєлашов В.І.

НОВІ МАТЕРІАЛИ З ЛІТОПИСНОГО ГЛУХОВА

Берест Ю.М., Осадчий Є.М.

РОЗВІДКИ НА ТЕРИТОРІЇ ЗЕЛЕНОГАЙСЬКОГО ТА ЗАРІЧНЕНСЬКОГО АРХЕОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

Приймак В.В.

ПРОБЛЕМИ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ АРХЕОЛОГІЇ ПІВНІЧНОГО СХОДУ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 90-Х РОКІВ XX СТ.

Поряднева В.О.

ТОРГОВІ ШЛЯХИ НА ТЕРИТОРІЇ ДНІПРОВСЬКОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ ДАВНЬОРУСЬКОГО ЧАСУ: НЕВИРІШЕНІ

ПИТАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Цененко Д.Ю.

КОНОТОПСЬКА БИТВА

Овчарик А.М.

АРХЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БИТВИ НА ВОРСКЛІ 1399 РОКУ

Неселевський О.Б.

ПРО МІСЦЯ ЗАСНУВАННЯ МОНАСТИРІВ У ХVII–ХVШ СТ.

Історія Сумщини з найдавніших часів до початку XX ст.

Дарниченко І., Костенкова Л., Ткаченко А.

УТВОРЕННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ МЕРЕЖІ У М. РОМНИ

Пономаренко П.В.

ЗВ'ЯЗКИ ПУТИВЛЯ З УКРАЇНСЬКИМ КОЗАЦТВОМ

Терентьева В.М.

СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ ПУТИВЛЬСЬКОГО ПОВІТУ У ХVІ–ХVІІ СТ.

Корогод Г.І.

О.К. АЛЧЕВСЬКИЙ – ПРОМИСЛОВЕЦЬ І МЕЦЕНАТ

Корогод Б.Л.

СЕМЕН ГАРКУША НА СУМЩИНІ

Чепурна О.М., Приймак В.М.

ДАНІ ПРО ПОЧЕСНИХ ГРОМАДЯН М. СУМ В ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сапухіна Л.П.

ДОКУМЕНТИ О.Ф. ШАФОНСЬКОГО В ФОНДАХ СУМСЬКОГО

КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

Варченко І.Г.

ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ ТВЕРДОХЛІБОВ – КРАЄЗНАВЕЦЬ СЛОБОЖАНЩИНИ ТА ПОЛТАВЩИНИ

Ткаченко А.О.

СУДОУСТРІЙ І СУДОЧИНСТВО М. СУМИ У ПОРЕФОРМЕННИЙ ПЕРІОД (1864 Р. – ПОЧ. XX СТ.)

Лепьошкіна О.М.

ЛІТУРГІЙНЕ ШИТВО ПУТИВЛЬСЬКОГО ДУХОВО-ДІВОЧОГО МОНАСТИРЯ У XVII СТ.

Скрипченко І.В.

ОБОРОНА МІСТЕЧКА НЕДРИГАЙЛІВ ВІД ШВЕДСЬКИХ ВІЙСЬК У 1708 Р.

Нікітін Ю.О.

МІСЬКЕ СУСПІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В 70–80-Х РР. XIX СТ.

Катунін В.О.

ПРО ДЕЯКІ ПРИЧИНИ ЗМІНИ НАПРЯМКІВ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ КОНТАКТІВ СІВЕРЯН

Вертепова І.Ю.

ДАВНЬОРУСЬКІ ІСТОРИЧНІ ТА ЛІТЕРАТУРНІ ПАМ'ЯТКИ ЯК ПЕРШІ СПРОБИ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ

Поряднева В.О.

ТОРГОВІ ШЛЯХИ НА ТЕРИТОРІЇ ДНІПРОВСЬКОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ ДАВНЬОРУСЬКОГО ЧАСУ: НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Покидченко Л.А.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ З АДМІНІСТРАТИВНО- ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІД ПЕРШИХ

ДЕРЖАВНИХ УТВОРЕНЬ ДО ПОЧАТКУ XIX СТ.

Ярошенко Є.І.

ПАМ'ЯТКООХОРОНА СПРАВА ЗА ЧАСІВ ГЕТЬМАНЩИНИ (XVIII СТ.)

Новітня історія Сумщини

Нестеренко В.А.

АГРАРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ НІМЕЦЬКИХ ОКУПАЦІЙНИХ ВЛАСТЕЙ НА СУМЩИНІ У 1941–1943 РОКАХ

Товстуха В.А.

ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНА КАМПАНІЯ 1932 Р. У ШОСТКИНСЬКОМУ РАЙОНІ (НА МАТЕРІАЛАХ ГАЗЕТИ "ЗОРЯ")

Турков В.В.

ДО ПИТАННЯ ПРО СТАНОВИЩЕ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН СУМЩИНИ В 20–30-ТІ РОКИ

Ігнатуша О.М.

ПРАВОСЛАВНІ КОНФЕСІЇ СУМЩИНИ В 20-Х РР. XX СТ

Малик Е.І.

ДІЯЛЬНІСТЬ ДОПОМІЖНОЇ ОХОРОННОЇ ПОЛІЦІЇ НА ПУТИВЛЬЩИНІ В ПЕРІОД ОКУПАЦІЇ 1941–1943 РР.

Шевченко В.М.

ЗЕМСЬКІ ОКЛАДНІ КНИГИ – ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ СТАНУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СУМЩИНІ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Піскун В.М.

СЕЛЯНСЬКІ ПОВСТАННЯ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 20-Х РОКІВ XX СТ. ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ З БІЛЬШОВИЦЬКОЮ ВЛАДОЮ

Сергійчук І.М.

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ СУМЩИНИ

Маслов О.О.

ГЕНЕРАЛ Ф.П. КОРОЛЬ: ВІДОМИЙ І НЕВІДОМИЙ

Ткаченко А.О.

СУДОУСТРІЙ І СУДОЧИНСТВО М. СУМИ У ПОРЕФОРМЕНИЙ

ПЕРІОД (1864 Р. – ПОЧ. XX СТ.)

Леонтьєва Г.Г., Яценко Д.І.

ВІДОМИЙ У МИНУЛОМУ І НЕВІДОМИЙ СЬОГОДНІ

А. К. БУЛАТОВИЧ

Рудіченко Н.В.

ПОЛЬСЬКІ ВІЙСЬКОВІ З'ЄДНАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ СУМЩИНИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Яременко М.Ф.

ДО ПИТАННЯ АНТИЦЕРКОВНОЇ КАМПАНІЇ НА СУМЩИНІ НАПРИКІНЦІ 50-Х – ПОЧАТКУ 60-Х РОКІВ

Історично-педагогічне краєзнавство

Корж Л.В.

ЕПІСТЕМОЛОГІЧНЕ Й ВИХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО

КРАЄЗНАВСТВА

Сбруева А.А.

ДІАЛЕКТИКА ГЛОБАЛЬНОГО І ЛОКАЛЬНОГО У ЗМІСТІ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Обозний В.В.

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Дідик О.Д.

РОЛЬ КРАЄЗНАВСТВА У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ

МОЛОДІ

Близнюк А.М.

ІЗ ІСТОРІЇ ОСВІТИ СУМЩИНИ

Нікітіна І.П., Нікітін Ю.О.

ПОЧАТКОВІ ШКОЛИ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (З СЕРЕДИНИ

XVIII ПО СЕРЕДИНУ XIX СТ.)

Манько М.О.

УКРАЇНСЬКІ ПОЧАТКОВІ ШКОЛИ В М. СТАРОДУБ (ХVIII СТ.)

Бережна С.В.

КУРСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В КІНЦІ XIX СТ.

Близнюк А.М.

МУЗЕЙ ОСВІТИ – ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ ТА

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОД

Приходько Г.П

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ МАКАРЕНКА

Поляничко А.О.

Г.Ф. ГРИНЬКО: ЄДИНА СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В

УКРАЇНІ У 1920–1922 РР.

Поляничко Ю.В.

Г.Ф. ГРИНЬКО І ДРУГИЙ ЕТАП УКРАЇНІЗАЦІЇ ОСВІТИ     

Осьмук Н.Г.

ЯКІВ МАМОНТОВ – ВИДАТНИЙ ДІЯЧ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО РУХУ УКРАЇНИ

Голубченко В.Ю.

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Г.П. САМБРОСА

Перетятько О.В.

"НОВА ШКОЛА" В.В. БИРЧЕНКО НА ХАРКІВЩИНІ 

Барвінський А.О.

РОЛЬ ШКІЛЬНИХ УЧИТЕЛІВ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ А.Ф. ЙОФФЕ ЯК УЧЕНОГО

Рисіна М.Ю.

ТВОРЧИЙ ДОРОБОК І ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

П.А. САПУХІНА

Іванущенко Г.І.

ОСВІТА НА СУМЩИНІ ПЕРІОДУ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

Семенець Г.Й.

ДІЯЛЬНІСТЬ СУМСЬКОГО ЗАГАЛЬНОНАУКОВОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА БАЗІ СДПУ ІМ. А.С. МАКАРЕНКА

Побожій С.І.

ГАЛЕРЕЯ МИСТЕЦТВ «АКАДЕМІЧНА» У КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ

КОНТЕКСТІ

Артюшкіна Л.М., Петренко С.В.

ЛІЦЕЙ ЯК ТИП ШКОЛИ: МИНУЛЕ ТА МАЙБУТНЕ

Суряднова В.П.

ІЗ ІСТОРІЇ ЮННАТІВСЬКОГО РУХУ НА СУМЩИНІ

Сенчуріна В.І., Сенчуріна Л.Є.

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ХУДОЖНЬОГО СЛОВА І МИСТЕЦТВА ПРИ ВИВЧЕННІ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Історія розвитку філологічних наук на Сумщині

Мурашова А.О.

І.С. ТУРГЕНЄВ І СУМЩИНА

Намдаров Г.М., Скиба О.С.

ВНЕСОК ЕТНОГРАФІВ ТА ФОЛЬКЛОРИСТІВ СУМЩИНИ В

УКРАЇНСЬКЕ НАРОДОЗНАВСТВО

Бабічева Л.І.

СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ ТА ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЯ У НАЗВАХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

ЧЕРНІГІВСЬКО-СУМСЬКОГО ПОЛІССЯ

Марчишин Н.Я.

МИКОЛА ЛУКАШ – ГОРДІСТЬ СУМСЬКОЇ ЗЕМЛІ

Євдокимчик Л.М.

А.П.ЧЕХОВ ТА РОДИНА СМАГІНИХ

Федорова В.І.

НЕ МІЛІЮТЬ ДЖЕРЕЛА ТВОРЧОСТІ (ДО РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ НА СУМЩИНІ)

Галацька В.Л.

СУЧАСНА НАРОДНОПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ ПРИДНІПРОВ'Я ТА ПРОБЛЕМА ЇЇ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ

Бабічева О.Л., Черепанова Є.О.

АПЕЛЯТИВНА ЛЕКСИКА В ШКРОТОПОНІМІЇ ЧЕРНІГІВСЬКО-СУМСЬКОГО ПОЛІССЯ

Бабич В.Г.

СЛОБОЖАНСЬКО-ЧЕХІВСЬКІ РЕМІНІСЦЕНСІЇ

Історія розвитку природничих наук на Сумщині

Сюткін СІ.

ІСТОРИЧНІ ТИПИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ СУМСЬКОГО ПРИДНІПРОВ'Я

Чайка В.В.

ГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА СУМЩИНІ     

Дегтярьова Н.І.

РОЗВИТОК СЕЛЕКЦІЇ РОСЛИН НА СУМЩИНІ

Дегтярьова Н.І., Карпенко К.К.

ВНЕСОК У НАУКУ ВИДАТНИХ ВЧЕНИХ-БОТАНІКІВ,

УРОДЖЕНЦІВ СУМЩИНИ

Щербань П.М., Щербань Т.Ю.

ВИДАТНИЙ НАУКОВЕЦЬ М.М. ГРИШКО НА СУМЩИНІ

Клименко В.А.

ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ВЧЕНИЙ

Клименко В.А.

ДОСВІД ПРИКЛАДНОГО СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Карпенко К.К., Ковтун В.А., Гончаренко І.В.

ДО ІСТОРЙ ФЛОРИСТИЧНИХ І ГЕОБОТАНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ СУМЩИНИ

Карпенко К.К., Закорко П.Г.

БОТАНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУМСЬКОМУ ПЕДІНСТИТУТІ

Гаврило О.І., Карпенко К.К.

МІКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА СУМЩИНІ  

Баштовий М.Г., Скляр В.Г.

ІСТОРІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА КАФЕДР БОТАНІКИ ПЕДАГОГІЧНОГО ТА АГРОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТІВ        

Корнус А.О

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ СУМЩИНИ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ: ДОСЛІДЖЕННЯ І ДОСЛІДНИКИ

Леонтьєва Г.Г.

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ШКІЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ СУМЩИНИ

У 90-ТІ РОКИ

Юхоменко М.М.

КАФЕДРА ХІМІЇ СУМСЬКОГО ПЕДУНІВЕРСИТЕТУ

Новини

На Конотопщині відкрили пам’ятний знак видатним землякам

30-08-2021

У центрі села Шпотівка Дубов’язівської селищної ради Конотопського району відкрили пам’ятний знак братам Тимошенкам. Три брати залишили по собі вагомий...

Ювілей Леоніда Полтави

27-08-2021

27 серпня в Ромні відбулися урочистості на честь 100-річчя з дня народження українського поета й прозаїка, діяча української діаспори, уродженця с...

«Дивлюсь я на небо» (пам’яті Олександра Добровольського)

08-08-2021

Ми з ним одразу перейшли на «ти». По телефону. А бачилися тільки раз у житті – в Дніпрі (тоді ще...

Нова книга Олексія Вертія

21-07-2021

Відомий сумський літературознавець Олексій Вертій свою останню працю присвятив видатному народознавцю із Закарпаття Іванові Хланті, який записав і видав чи...

Суми: презентація художньо-публіцистичного фільму «Імені Виговського»

06-07-2021

Передпрем'єрний показ  В четвер, восьмого липня, у Сумах відбудеться презентація важливого художньо-публіцистичного фільму «Імені Виговського».У документальній стрічці столичної студії «Кінематографіст» задіяний...

1 липня у Сумах відбудеться презентація нової книги Олега Корнієнка

01-07-2021

Сьогодні - 1 липня - у Сумах відбудеться презентація книги знаного військового історика, дослідника доби козаччини Oleg Kornienko "Шляхами предків...